1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือจำหน่ายบัตรโดยสาร ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และคณะกรรมการบริหารชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก
  2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และคณะกรรมการบริหารชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก หรือสมาชิกของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประธานชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคเชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริหารชมรมไทยบริการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิก